باید یه جوری پول در آورد که بشه دور شد از این مردم. امشب دلم خیلی پره ازشون... .