ماها دعا می‌کنیم هوا از این گرمتر نشه و اون برادرمون، دست در گیسو و ... یار، دعا می‌کنه هوا گرمتر بشه که آب استخر روبازشون بیشتر فاز بده. .