قرار بود با همه فرق کنم... .
حیف که شر نداره اینجا ‎· نیالا