گه توی سیسکو. گه یعنی. بشین سوییچ و روترت رو بزن دیگه جاکش. .