زمان ما فوتبال این شکلی بود، بدون کامپیوتر... https://t.co/WddGWcKBFq .