تو گه خوردی، تو و اون دکتر و اون بیمارستان، همه با هم گه خوردین. صابونت رو عوض کن. جقی، جلقی! خود ارضاء. ام‌اس گه خورده بیاد سمتت. .