کسی که روی امبرهرد دست بلند کنه همون بهتر که اعدام باید گردد. .