از صبح توی قوطی‌م به خاطر هادی پاکزاد. افسردگی دیو سیاهی هست که هنرمندها رو می‌بلعه. چندتا هنرمند داشتیم که از رنگ زندگی سر حال بودن؟ .