هنرمند معاصر هم که یا تناولی می‌شه که همه‌ی عمرش "هیچ" ساخته و یا می‌شه شاملو که مرگ کسب و کارش شده بوده. .