بعد از کلی گشتن اطراف میدون شعاع جاپارک پیدا کردم، اونم یک زوج بی‌مکان افتاده بودن به فرنچ‌کیس و اینا. معذب بودم براشون ناراحتی بوجود بیارم .