با ۴ درصد انرژی هر روز دارم کار می‌کنم. رسما خواب خوابم. امیدوارم وسط جلسه به خاطر خر و پف بیدارم نکنن. .