به دلیل سوء هاضمه‌ی همایونی که در اثر افراط در بلع اطعمه‌ی ليلة أمس پیشامد کرده بود، فرمودیم یکی از حضار نوشابه‌ای فراهم آورد. دل آرام نگرفت .