یکی از عوامل اصلی که باعث می‌شه #بین_خطوط روندن خیلی سخت باشه، تردد توی لاین اضطراری بزرگراه‌هاست. سر هر ورودی هل‌ت می‌دن وسط خطوط. .