از اونجایی که توی این مملکت برای همه‌چیز باند و مافیا داریم،‌ جا داره مافیای "جای‌پارک" رو به حضورتان باز نشانی کنم. .