بخشی از استیشن مانیتورینگ سرویس https://t.co/O1VD0sGQ9m .