RT @Peivast: @peidadcom @Peivast لغو پی در پی و بی دلیل کنسرت ها در شهرهای مختلف باعث شد که هنرمندان به اجرای مجازی روی آوردند. .