سال ۷۶، جراحی تموم شده بود و تا صبح از درد بیدار بودم. یه نفر توی حیاط بیمارستان ملودی از کرخه تا راین رو با سوت می‌زد. آرومم می‌کرد. .