چند روز تا یورو مونده و هیچ اکشنی در مورد راه اندازی ماهواره و اینترنت رسیور انجام ندادم. فلذا حس‌ هیچ‌ماری نیست. .