نامه‌ی بهاره هدایت رو پرینت بگیرید و نشون زعمای قوم و مراجع تقلید بدید؛ اگر از شرمندگی نمردن، مسلمون نیستن! به اسمم قسم! .