خالی شدم از انرژی، کلی تسک باز مونده. متنفرم از این وضعیت .