RT @NedaTaiyebi: تو مترو نشسته بودم یه دختره 4 ساله اومد تو پشتشو کرد بهم هی خودشو به زانوهام فشار داد ازش پرسیدم چیه برگشت با تعجب گفت خوب بغلم کن دیگه. .