عجیبه که در مورد نماز خوندن با شلوار کردی آیه یا حدیث نداریم. نماز از اون چیزهایی هست که باید بچسبه. .