برنامه‌ی چهارسوی علم شبکه چهار داره موضوعی از مدیریت شهری رو می‌ده که بسیار جذابه. .