اول یه مسیر اتوبوس‌رانی مستقل شبیه بی‌آر‌تی راه‌اندازی کردن ، فقط به شدت مکانیزه و فکر شده. حتا برای جلوگیری از آلودگی طرح و برنامه داشتن. .