ابن باعث می‌شده مردم زمان کمتری وقت بذارن برای تردد، پول کمتری هم بدن. .