یه پیاده‌راه و راه دوچرخه ۱۷ کیلومتری درست کردن در محله‌های به شدت فقیر. که به شبکه‌ی اتوبوسرانی هم دسترسی داره. به علاوه اینکه پارک هم بوده .