هر جایی که می‌شده تصرف فضای عمومی رو از بین بردن و به جاش پارک ایجاد کردن. و مسیر دوچرخه رو گسترش دادن. .