چشم باز کردیم، نه دیگه خدایی مونده بود، نه وحی‌های گاه و بیگاهش. دیگه هیچی مثل روز اولش نشد. رفتیم و رفتیم... .