نرسیدیم که، فقط حواسمون پرت شد به گل و بلبل اطراف. انگاری اصلا مسیر یه مسیر دیگه بود و راه یه راه دیگه. .