RT @hadsern: بیشترین فعالیت مذهبی که تو یکسال گذشته کردن قفلی زدن رو این "یا مجیر" محسن نامجو بوده .