یه رعد و برق زد، غرب تهران تاریک شد از بی‌برقی. خدا کنه زلزله نیاد فقط .