موفقیت رحیم استرلینگ، جز موفقیت‌های جهان اسلام حساب می‌شه یا چی؟ .