چیزی از ارزش‌های روباه پیر کم نشد ولی آقای مربی این چه تعویض‌هایی بود آخه؟ .