یه جوری دچار بی‌خوابی هستم که فردا یه کاغذ روی پیشونیم می‌زنم که «اگر فوری نیست بمونه برای فردا»؛ زیرش هم می‌زنم «خطر بوسه‌ی رادیو اکتیو!» .