یه جوری گلاب به روتون شدم که رئیس ظهر فرستادم خونه. از همون موقع هم بی‌حال روی تختم. بی‌حال و بیدار .