اونجایی که بشر به این نتیجه برسه که وا بده، نصف مشکلات کائنات حل می‌شه .