در مواجهه با کودکان کار، به هیچ وجه ازشون خرید انجام ندید. براشون غذا یا خوردنی بخرید؛ برده‌دارها سودشون از گردش مالی کار بچه‌های کارگر هست. .