Avatar for conformist
مطمئن باشید طمع کارفرماهای این بچه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شه. حتا یک ریال این پول‌ها خرج این بچه‌ها نمی‌شه. .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10