RT @Conformist77: گفتی که به دل شکستان نزدیکی / اینهم خالی بسته بودی ای دوست .