RT @Conformist77: این خرداد داره جمعن به فنا میده ما رو ، یه نیگا بنداز! پر از درد و خون ،‌پر از نا امیدی ، پر از شکست های عشقی ، پر از سرنوشت های از هم گسسته .