نور رستوران دیوان خیلی خوبه. این چیزهای دنیای سرمایه‌داری خوبه. .