یه بیل مکانیکی برخورد کرد به لوله گاز، نصف غرب تهران نه موبایل داشت و نه اینترنت و نه تا فرداشب گاز داره. همه فقط دعا کنید زلزله نیاد... .
#GET ‎· denistsyplakov