این که فردا باید بریم سر کار، زیادی فکرم رو مشغول کرده. .