یه جوری پینگ‌پونگ بازی کردیم که انگار نه انگار فلوجه آزاد شده. .