از الان استرس اسباب‌کشی و دنبال خونه گشتن و اجاره‌رفتن خونه‌ای که توش هستیم رو دارم. قشنگ این موضوع، مرگ منه .