وسط پروسه‌ی کاری یهو یادم افتاد سود بانکی شده ۱۵ درصد و صاحبخونه‌های خونخوار قراره دهنمون رو سرویس کنن سر کرایه خونه .