قابلیت اینو دارم که برم تمامی نفرات مهندسی، طراحی و تولید UCSهای Cisco رو بریزم توی چرخ‌گوشت، غذای سگشون کنم. .