هیچ وقت در زندگیم به استحکام ظاهر امروزم نبودم، و به هیچ اندازه به شکنندگی درونم... .