پنالتی درست نبود، گل هم نشد. البته شد بمب روحیه‌ی کرواسی .