اگر سربازی رو انقدر عقب‌مونده نگه نداشته بودن، سربازی رشد کرده بود، شاید این آدم‌ها زنده بودن، زندگی هزارن نفر دیگه هم درگیر این مزخرف نبود. .